Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden ten behoeve van Boekdekerstman.nl 
Deze door CLC-VECTA, branchevereniging voor de evenementenbranche, opgestelde voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met Boekdekerstman.nl. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

Onze voorwaarden en uitvoering van uw evenement in 2020 zijn aangepast vanwege de uitbraak van het corona virus. Wat dit voor u in houdt leest u hier.

Hoofdstuk 1
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Totstandkoming overeenkomsten
Artikel 4. Vergoeding en betaling
Artikel 5. Geheimhouding
Artikel 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring
Artikel 7. Verplichting opdrachtgever
Artikel 8. Uitbesteding, wijzigingen en meer- en minderwerk
Artikel 9. Levering en risico
Artikel 10. Eigendom
Artikel 11. Boetebeding
Artikel 12. Reclames
Artikel 13. Overmacht
Artikel 14. Opzegging
Artikel 15. Ontbinding en opschorting
Artikel 16. Nietigheid e.d.
Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Hoofdstuk 2 Boekingen & Evenementen
Artikel 1. Prestaties van de Artiest
Artikel 2. Aanvang, einde en aard van het evenement of optreden
Artikel 3. Informatie
Artikel 4. Gebruik naam Artiest en boekdekerstman.nl
Artikel 5. Gebruik muziekwerken e.d.
Artikel 6. Maken van opnamen en foto’s
Artikel 7. Merchandising
Artikel 8. Bijzondere verplichtingen Opdrachtgever
Artikel 9. Catering
Artikel 10. Locatie
Artikel 11. Verzekeringen
Artikel 12. Sponsoring
Artikel 13. Programmering
Artikel 14. Overmacht
Artikel 15. Annulering en indeplaatsstelling
Artikel 16. Aansprakelijkheid

Hoofdstuk 3 Bijlage elektronisch dataverkeer
Artikel 1. Totstandkoming overeenkomst
Artikel 2. E-mailberichten
Artikel 3. Materialen en digitale informatie
Artikel 4. Gegevens en bestanden
Artikel 5. Intellectueel eigendom
Artikel 6. Veiligheid
Artikel 7. Informatie via website boekdekerstman.nl

Aanvullende voorwaarden "op de foto met de Kerstman"
Aanvullende voorwaarden Kerstman
Voorwaarden optie

HOOFDSTUK 1

Artikel 1: Definities
In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt onder de volgende begrippen, mits geschreven met een hoofdletter, verstaan:
‘Artiest’: de (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunsten, amusement, sport, en/of media zoals artiest, musicus, presentator, (tv-) personality en al degenen die technische, productionele of artistieke bijstand aan deze (beroeps)beoefenaar verlenen;
‘Boeking’: het contracteren van één of meerdere Artiesten in het kader van een Opdracht;
‘Opdrachtgever’: de partij die de Opdracht aan Boekdekerstman.nl verstrekt;
‘Opdracht’: de door Opdrachtgever aan Boekdekerstman.nl verleende opdracht welke, in de ruimste zin van het woord, betrekking heeft op:
(1) de organisatie van: (zang)optredens, (live)shows, presentaties, concerten, evenementen, scripts, films, festiviteiten, foto-shoots, TV- en/of theatershows en/of gedeelten daarvan dan wel het leveren van een bijdrage daaraan;
(2) het verzorgen van Boekingen, al dan niet in het kader van het hierboven onder (1) van dit artikel bepaalde;
(3) het geven van consultancy en/of adviezen;
(4) het (doen) vervaardigen van een Productie of leveren van een bijdrage aan een Productie;
(5) het verhuren en/of het in bruikleen geven van roerende zaken;
(6) het leveren van diensten in verband met (artiesten)management, sponsoring, acteren, Producties en/of (artistieke) producties van derden; en/of
(7) het leveren van aanvullende en/of andere diensten en/of goederen als omschreven in een overeenkomst;
‘Overeenkomst’: de tussen Opdrachtgever en Boekdekerstman.nl tot stand gekomen overeenkomst van Opdracht;
‘Leverancier’: degene(n) die zich direct of indirect jegens Boekdekerstman.nl heeft verbonden of zal verbinden, diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin van het woord, zoals onder andere voor zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en beveiliging;
‘Productie’: elke door of vanwege Boekdekerstman.nl vervaardigde vastlegging van (al dan niet bewegend) beeld en/of geluid en/of iedere andere vorm van informatie op grond van een daartoe strekkende Opdracht;
‘Rider(s)’: bijzondere aanvullende bepalingen met betrekking tot onder meer door Opdrachtgever aan de Artiest ter beschikking te stellen faciliteiten, welke bepalingen onlosmakelijk verbonden zijn met de Overeenkomst;
‘Partijen’: Boekdekerstman.nl en de Opdrachtgever;
‘Voorwaarden’: deze voorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (offertes) en alle Overeenkomsten.
2.2 Voor zover Opdrachtgever eigen voorwaarden hanteert, zijn deze niet van toepassing, eerst dan na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Boekdekerstman.nl .
2.3 Afwijkingen van de Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover Boekdekerstman.nl  zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard. Een door Boekdekerstman.nl  uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijking heeft slechts betrekking op de Overeenkomst waarvoor het Boekdekerstman.nl  de afwijking heeft aanvaard.

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomsten
3.1 Alle door Boekdekerstman.nl gedane offertes en bevestigingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn geheel vrijblijvend en kunnen, zolang er geen Overeenkomst tot stand is gekomen, door Boekdekerstman.nl te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken, zonder dat Boekdekerstman.nl enige (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is.
3.2 Opdrachtgever is verplicht om (a) alle door Boekdekerstman.nl gevraagde gegevens, inlichtingen en bescheiden en (b) alle overige gegevens, inlichtingen en bescheiden die voor de voorbereiding en uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn, onverwijld, volledig en correct aan Boekdekerstman.nl te verschaffen, op grond waarvan Boekdekerstman.nl een aanbieding aan Opdrachtgever zal doen.
3.3 Indien de in artikel 3.2 bedoelde gegevens, inlichtingen en bescheiden niet volledig of correct door Opdrachtgever blijken te zijn verschaft, zal Opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal Boekdekerstman.nl gerechtigd zijn om, naar eigen keuze, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of de levering van de diensten onmiddellijk te beëindigen of op te schorten, steeds onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om de overeengekomen  vergoeding volledig aan Boekdekerstman.nl te voldoen.
3.4 Een Overeenkomst komt in beginsel eerst tot stand nadat Opdrachtgever en Boekdekerstman.nl de Overeenkomst hebben ondertekend of Opdrachtgever de schriftelijke opdrachtbevestiging van Boekdekerstman.nl heeft ondertekend of indien Boekdekerstman.nl met de werkzaamheden is begonnen.
3.5 Afspraken tussen Boekdekerstman.nl en de contactpersoon of vertegenwoordiger van Opdrachtgever binden Opdrachtgever. Is bij feitelijke uitvoering van de Opdracht geen contactpersoon of vertegenwoordiger van Opdrachtgever aanwezig of bereikbaar, dan wordt Boekdekerstman.nl geacht, voor zover noodzakelijk, met instemming van Opdrachtgever als contactpersoon of vertegenwoordiger van Opdrachtgever op te treden en is zij dientengevolge bevoegd wijzigingen in de uitvoering aan te brengen, onder gehoudenheid van Opdrachtgever de aan deze wijzigingen verbonden kosten aan Boekdekerstman.nl te vergoeden.

Artikel 4: Vergoeding en betaling
4.1 Alle vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd en de aan rechtenorganisaties, zoals Buma/Stemra en Sena, te betalen vergoedingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
4.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling door Opdrachtgever te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, onverminderd het recht van Boekdekerstman.nl om bij aanvang van de Overeenkomst een aanbetaling en/of zekerheid te bedingen in de vorm van een betaling vooraf. Deze betaling vooraf vormt een onderdeel van de overeenkomst. Voornoemde betalings-termijn geldt als een fatale termijn, waardoor Opdrachtgever indien zij niet binnen deze termijn voldoet van rechtswege, en aldus zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in verzuim is en over het verschuldigde de wettelijke handelsrente conform artikel 6:119a BW aan Boekdekerstman.nl verschuldigd is. Boekdekerstman.nl is pas gehouden uitvoering te geven aan de Overeenkomst nadat de zekerheid is gesteld. (zie ook art. 4.8)
4.3 Indien betaling in termijnen is overeengekomen, of betaling voor een bepaalde datum, wordt door niet-tijdige of niet-volledige betaling van een termijn de gehele overeengekomen vergoeding direct opeisbaar, zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
4.4 Indien Opdrachtgever in verzuim is het verschuldigde te voldoen, zal Boekdekerstman.nl haar vordering ter invordering uit handen kunnen geven en komen alle daarmee door boekdekerstman.nl, dan wel door haar ingeschakelde derden gemaakte kosten, zoals buitengerechtelijke kosten, gerechtelijke kosten en advocaatkosten, volledig voor rekening van Opdrachtgever.
4.5 Kosten worden steeds overeengekomen op basis van de op het tijdstip van de Overeenkomst geldende prijzen. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst met Opdrachtgever en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst aan de kant van Boekdekerstman.nl prijsverhogingen, bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, valuta- en/ of koerswijzigingen, of rechtenorganisaties, voordoen, is Boekdekerstman.nl gerechtigd om deze verhoging in rekening te brengen bij Opdrachtgever. Indien voornoemde verhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de kosten, heeft ieder van de partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder het recht op schadevergoeding voor Opdrachtgever.
4.6 Indien de Overeenkomst met meerdere Opdrachtgevers is gesloten, dan is ieder van de Opdrachtgevers jegens Boekdekerstman.nl hoofdelijk verbonden tot betaling van alle vergoedingen en kosten.
4.7 Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding zonder enige korting of verrekening te voldoen.
4.8 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Boekdekerstman.nl daartoe aanleiding geeft, is Boekdekerstman.nl te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld aan Boekdekerstman.nl (aanvullende) zekerheid stelt in een door Boekdekerstman.nl te bepalen vorm waar onder een bankgarantie en/of een (aanvullend) voorschot op de overeengekomen vergoeding betaalt. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
Artikel 5: Geheimhouding
5.1 Opdrachtgever en haar werknemers zijn gehouden tot absolute geheimhouding met betrekking tot alle gegevens, informatie en bescheiden die hij van Boekdekerstman.nl heeft ontvangen. Opdrachtgever en haar werknemers mogen slechts deze gegevens, informatie en bescheiden vermenigvuldigen na schriftelijke toestemming van boekdekerstman.nl.
 
Artikel 6: Aansprakelijkheid en vrijwaring
6.1 De totale aansprakelijkheid van Boekdekerstman.nl wegens toerekenbare tekortkoming in haar nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt is tot de factuurwaarde van de prestatie, die aanleiding tot de schade gaf, onverminderd het hierna in dit artikel 6 bepaalde.
6.2 Onder “directe schade” als bedoeld in artikel 6.1 wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Boekdekerstman.nl aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de Overeenkomst heeft ontbonden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de
schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Voorwaarden.
6.3 Aansprakelijkheid van Boekdekerstman.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
6.4 Boekdekerstman.nl is, met inachtneming van de overige bepalingen in dit artikel, uitsluitend aansprakelijk indien Opdrachtgever Boekdekerstman.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de niet-nakoming of niet-behoorlijke nakoming wordt gegeven en Boekdekerstman.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de niet-nakoming of niet-behoorlijke nakoming te bevatten, zodat Boekdekerstman.nl in staat is adequaat te reageren. In artikel 6.3 is aansprakelijkheid voor indirecte schade reeds uitgesloten. Indien Boekdekerstman.nl aansprakelijk is voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Boekdekerstman.nl te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de declaratie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Boekdekerstman.nl meldt.
6.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade door welke oorzaak ook toegebracht door Opdrachtgever of derden aan eventueel door Boekdekerstman.nl aan Opdrachtgever in bruikleen gegeven en/of verhuurde en/of door Boekdekerstman.nl in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte goederen. Opdrachtgever is verplicht om ter zake van bedoelde schade een deugdelijke verzekering af te sluiten en zal op het eerste verzoek inzage verschaffen in de polis en de polisvoorwaarden.
6.7 Indien Boekdekerstman.nl direct of indirect ondergeschikten van boekdekerstman.nl, niet-ondergeschikten en/of andere personen bij de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, is iedere aansprakelijkheid van Boekdekerstman.nl ingevolge artikel 6:76 BW, artikel 6:170 BW, artikel 6:171 BW en artikel 6:172 BW uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevenden van Boekdekerstman.nl. Dit geldt tevens voor de door Boekdekerstman.nl ingeschakelde derden.
6.8 Opdrachtgever vrijwaart Boekdekerstman.nl voor alle aanspraken van derden ter zake van schade waarvoor Opdrachtgever ingevolge het bepaalde in artikel 6.6 aansprakelijk is. Opdrachtgever zal aan Boekdekerstman.nl vergoeden iedere schade, hierin mede begrepen alle door Boekdekerstman.nl gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van derden.
6.9 In aanvulling op de overige bepalingen in dit artikel is Boekdekerstman.nl nimmer aansprakelijk voor onjuist of ondeskundig gebruik door Opdrachtgever van door Boekdekerstman.nl ter beschikking gestelde goederen.
6.10 Indien Boekdekerstman.nl, onverminderd het bepaalde in de voorgaande bepalingen, toch aansprakelijk is, is zij slechts aansprakelijk tot ten hoogste het bedrag dat onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd in het betreffende geval, minus het bedrag aan eigen risico.

Artikel 7: Verplichtingen Opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever is jegens Boekdekerstman.nl verplicht om alle verplichtingen en aanwijzingen van overheidswege en Boekdekerstman.nl, welke betrekking hebben op enige activiteit van Opdrachtgever in het kader van een Opdracht, onverkort na te komen.
7.2 Opdrachtgever garandeert jegens Boekdekerstman.nl over alle vergunningen te beschikken, welke vereist zijn met betrekking tot de activiteiten van Opdrachtgever in verband waarmee Boekdekerstman.nl de Opdracht uitvoert en het gebruik van hetgeen Boekdekerstman.nl levert. Opdrachtgever zal Boekdekerstman.nl desgevraagd onmiddellijk inzage verschaffen in bedoelde vergunningen en alle (eventueel aanvullende) vergunningsvoorwaarden ter zake en/of een afschrift daarvan aan Boekdekerstman.nl ter beschikking stellen.
7.3 Opdrachtgever zal Boekdekerstman.nl steeds onverwijld en volledig inzage verschaffen in iedere met de overheid c.q. enige instantie gemaakte afspraak in verband met de activiteiten van Opdrachtgever in verband waarmee Boekdekerstman.nl de Opdracht uitvoert of het gebruik van hetgeen Boekdekerstman.nl levert.
7.4 Opdrachtgever zal met betrekking tot diensten gelijk of vergelijkbaar aan de diensten van Boekdekerstman.nl niet aan een derde enige opdracht (doen) geven, dan wel dergelijke diensten (doen) gedogen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, behoudens na de voorafgaande schriftelijke toestemming van Boekdekerstman.nl .
7.5 Opdrachtgever zal Boekdekerstman.nl volledig in staat stellen om haar diensten naar behoren te verrichten.
7.6 Indien Opdrachtgever enige verplichting, zoals hierboven omschreven, niet of niet naar behoren nakomt, zal Opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal Boekdekerstman.nl gerechtigd zijn om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en haar werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen, dan wel de levering van de diensten op te schorten, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om de overeengekomen vergoeding en de schade van Boekdekerstman.nl volledig aan Boekdekerstman.nl te voldoen.
7.7 Opdrachtgever is niet gerechtigd, zonder de schriftelijke toestemming van Boekdekerstman.nl , het geleverde door te verkopen en/of leveren aan derden, dan wel haar verplichtingen en/of rechten uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

Artikel 8: Uitbesteding, wijzigingen, meer- en minderwerk
8.1 Boekdekerstman.nl is gerechtigd om de uitvoering van de Opdracht geheel of gedeeltelijk aan één of meerdere derden uit te besteden, met dien verstande, dat zulks niet mag leiden tot een resultaat waarbij Opdrachtgever een wezenlijk andere prestatie dan de overeengekomen prestatie ontvangt.
8.2 Indien een behoorlijke uitvoering van de diensten van Boekdekerstman.nl zulks naar het oordeel van Boekdekerstman.nl noodzakelijk maakt, zal Boekdekerstman.nl gerechtigd zijn om in overleg met Opdrachtgever de overeengekomen diensten te wijzigen c.q. aan te vullen.
8.3 Indien Opdrachtgever, na totstandkoming van de Overeenkomst, wijzigingen wenst aan te brengen in de Overeenkomst ten aanzien van (de uitvoering van) de Opdracht, dient hij deze wijzigingen schriftelijk aan Boekdekerstman.nl kenbaar te maken. Deze wijzigingen zijn eerst van kracht, indien zij schriftelijk door Boekdekerstman.nl zijn aanvaard. De kosten die zijn verbonden aan de door Opdrachtgever gewenste wijzigingen komen voor rekening van Opdrachtgever.
8.4 Indien een wijziging van de Overeenkomst tot gevolg heeft dat een overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden, zal deze termijn voor onbepaalde tijd worden verlengd, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Een dergelijke overschrijding en de daaraan verbonden kosten en schade komen uitsluitend voor rekening en risico van Opdrachtgever. Boekdekerstman.nl zal echter haar uiterste best doen alsnog uitvoering te geven aan de werkzaamheden binnen een redelijke termijn.
8.5 Indien voor de werkzaamheden van Boekdekerstman.nl een vaste prijs is overeengekomen, zal iedere overschrijding daarvan de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever behoeven. Opdrachtgever is alsdan gehouden bedoeld meerwerk pro rata aan Boekdekerstman.nl te vergoeden, alsmede de additionele kosten.
8.6 Indien Boekdekerstman.nl ten behoeve van of bij de uitvoering van de Overeenkomst, een overeenkomst met een leverancier of een andere derde heeft gesloten welke gebruik maakt van algemene voorwaarden, dan zijn ook deze voorwaarden van toepassing op de Overeenkomst tussen Boekdekerstman.nl en Opdrachtgever en kan Boekdekerstman.nl zich daarop jegens Opdrachtgever beroepen. Opdrachtgever aanvaardt hierbij de toepasselijkheid van bedoelde algemene voorwaarden, waarvan door Boekdekerstman.nl op zijn verzoek een afschrift aan Opdrachtgever ter beschikking zal worden gesteld.
8.7 Boekdekerstman.nl zal zich ervoor inspannen dat in het kader van de Overeenkomst gecontracteerde Artiesten en Leveranciers zich houden aan de gemaakte afspraken en dat de overeengekomen dienstverlening wordt geleverd. Zonder dat zulks Opdrachtgever het recht geeft om schadevergoeding te vorderen of de Overeenkomst te ontbinden, heeft Boekdekerstman.nl echter het recht gelijkwaardige derden te contracteren en gelijkwaardige dienstverlening te leveren. Boekdekerstman.nl zal steeds tevoren wel in overleg met Opdrachtgever treden over dergelijke wijzigingen.
8.8 Indien Boekdekerstman.nl voor het werven van derden haar bemiddeling verleent, zal Boekdekerstman.nl een daarvoor nader overeen te komen vergoeding in rekening brengen. De honorering van door bemiddeling van Boekdekerstman.nl door Opdrachtgever geëngageerde derden voor wie Boekdekerstman.nl niet aansprakelijk is, geschiedt rechtstreeks door Opdrachtgever en Opdrachtgever vrijwaart Boekdekerstman.nl dienaangaande van iedere aanspraak van bedoelde derden.
8.9 Indien voor de werkzaamheden van Boekdekerstman.nl een vaste vergoeding is overeengekomen zal, indien de werkzaamheden minder tijd in beslag hebben genomen dan is overeengekomen of voorzien of minder kosten zijn gemaakt, dit geen gevolgen hebben voor de overeengekomen vergoeding.

Artikel 9: Levering en risico
9.1 De in offertes, opdrachtbevestigingen en/of Overeenkomsten genoemde leveringstermijnen zijn bij benadering en derhalve niet fataal en binden Boekdekerstman.nl niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2 Boekdekerstman.nl doet haar uiterste best om de leveringstermijnen na te komen. De Opdrachtgever dient Boekdekerstman.nl schriftelijk in gebreke te stellen indien de leveringstermijnen worden overschreden.
9.3 De leveringstermijnen vangen pas aan op het moment van het sluiten van de Overeenkomst, of indien later, bij ontvangst van alle noodzakelijke gegevens, inlichtingen en bescheiden als bedoeld in artikel 3.2 van deze algemene voorwaarden of bij ontvangst van de bedongen vergoeding.
9.4 Verzending of bezorging van goederen, in het kader van de uitvoering van de Opdracht, door of vanwege Boekdekerstman.nl aan wie en waar dan ook, geschiedt te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
9.5 Indien Opdrachtgever het door Boekdekerstman.nl geleverde niet afneemt, komt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever. Boekdekerstman.nl is in dat geval gerechtigd de goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had afname plaatsgevonden.
9.6 Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van het geleverde. Daarbij is Opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen alsmede voor het afsluiten van de benodigde verzekeringen. Opdrachtgever vrijwaart Boekdekerstman.nl dienaangaande van alle aanspraken van derden.
9.7 Boekdekerstman.nl is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan Opdrachtgever of derden toebehorende gelden en goederen.
9.8 Indien Opdrachtgever bij de levering geen bezwaar maakt, wordt Opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en heeft de levering plaatsgevonden.
9.9 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om het geleverde aan te wenden voor andere doeleinden dan waarvoor dit krachtens de Overeenkomst is bestemd. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Boekdekerstman.nl wijzigingen aan te brengen in het geleverde.

Artikel 10: Eigendom
10.1 Alle door Boekdekerstman.nl verkochte en/of geleverde goederen blijven haar eigendom totdat de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan. Tot dat moment wordt de Opdrachtgever geacht de goederen uitsluitend voor Boekdekerstman.nl te houden. De Opdrachtgever mag de goederen niet in eigendom overdragen, leveren of verpanden of anderszins tot zekerheid overdragen. De eigendom van de eventueel aan Opdrachtgever al dan niet in het kader van aan hem verleende gebruiksrechten ter beschikking gestelde goederen, blijft te allen tijde bij Boekdekerstman.nl .
10.2 Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op aanbiedingen, offertes, documentatie, ontwerpen, concepten, opnamen en alle eventuele andere voor Opdrachtgever gerealiseerde goederen, waarin mede begrepen de eventueel aan Opdrachtgever geleverde gegevens c.q. programmatuur, blijven te allen tijde bij Boekdekerstman.nl of haar licentiegevers rusten. Opdrachtgever is niet gerechtigd, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Boekdekerstman.nl , genoemde materialen te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, anders dan als uitdrukkelijk door Boekdekerstman.nl wordt toegestaan in de Overeenkomst.
10.3 De eigendom van de eventueel aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen, al dan niet in het kader van aan hem verleende gebruiksrechten, blijft te allen tijde bij Boekdekerstman.nl . Opdrachtgever is gerechtigd over de goederen te beschikken binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening in het kader van de overeenkomst. Het is Opdrachtgever niet toegestaan aan derden zekerheidsrechten te vestigen op de ter beschikking gestelde goederen.
10.4 Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens Boekdekerstman.nl niet nakomt, is Boekdekerstman.nl onherroepelijk gemachtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, om de ter beschikking gestelde goederen voor rekening van Opdrachtgever terug te (doen) halen van de plaats waar ze zich bevinden. Opdrachtgever is verplicht aan Boekdekerstman.nl alle medewerking te verlenen indien deze van voornoemd recht gebruik maakt. Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 11: Boetebeding
11.1 Bij overtreding van enige verplichting van Opdrachtgever ingevolge het bepaalde in de artikelen 7, 9 en 10 is Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, voor iedere overtreding een bedrag van € 10.000,-- aan Boekdekerstman.nl verschuldigd, onverminderd enig ander aan Boekdekerstman.nl toekomend recht zoals het recht op schadevergoeding en tevens een bedrag van € 1.000,-- per dag dat deze overtreding voortduurt.

Artikel 12: Reclames
12.1 Opdrachtgever is verplicht om iedere klacht omtrent de uitvoering door Boekdekerstman.nl van de Overeenkomst onverwijld na constatering aan Boekdekerstman.nl mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee (2) dagen aan Boekdekerstman.nl schriftelijk te bevestigen. Indien Opdrachtgever daarmee in verzuim blijft, wordt Boekdekerstman.nl geacht aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
12.2 Indien Opdrachtgever een mogelijk gebrek of een mogelijke tekortkoming redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken binnen de in artikel 12.1 gestelde termijn, is Opdrachtgever gehouden om van het gebrek of de tekortkoming onverwijld schriftelijk aan Boekdekerstman.nl mededeling te doen, uiterlijk binnen acht (8) dagen, te rekenen vanaf het moment dat Opdrachtgever het gebrek of de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken dan wel heeft ontdekt, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geen rechtsgeldig beroep meer kan doen op enige tekortkoming of enig gebrek en Boekdekerstman.nl niet meer aansprakelijk is voor de door Opdrachtgever geleden schade.
12.3 Klachten omtrent de hoogte van het factuurbedrag moeten binnen veertien (14) dagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk en rechtstreeks bij Boekdekerstman.nl zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn recht om bezwaar te maken over de hoogte van het factuurbedrag is komen te vervallen.

Artikel 13: Overmacht
13.1 In geval van overmacht zal Boekdekerstman.nl zijn ontslagen van haar verplichting tot nakoming van de Overeenkomst, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Boekdekerstman.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van Boekdekerstman.nl jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Boekdekerstman.nl kan worden verlangd.
13.2 Onder overmacht in de zin van artikel 13.1 van deze algemene voorwaarden wordt mede begrepen:
- niet toerekenbare tekortkoming van Boekdekerstman.nl of van personen waarvan Boekdekerstman.nl bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt, zoals hulppersonen en opdrachtnemers van Boekdekerstman.nl ; alsmede
- werkstaking, werkuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, machinebreuk, verkeersstoringen, energiestoringen, bezorgingproblemen, gewijzigde regelgeving, maatregelen van overheidswege, terrorisme(-dreiging), overlijden van een lid van het Koningshuis, niet-nakoming van de verplichtingen door leveranciers van Boekdekerstman.nl , storingen in de productie, extreme weersomstandigheden, vorst, natuurrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging.
13.3 Voor het geval sprake is van toerekenbare tekortkoming door Opdrachtgever, is het bepaalde in artikel 6:75 BW uitgesloten en is Opdrachtgever derhalve gehouden om iedere door Boekdekerstman.nl geleden schade te vergoeden, onverminderd iedere andere verplichting van Opdrachtgever en zonder dat een ingebrekestelling vereist is.

Artikel 14: Opzegging
14.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd om de Overeenkomst tussentijds op te zeggen. Indien Opdrachtgever deze Overeenkomst desalniettemin en om welke reden dan ook tussentijds opzegt, zal de Opdrachtgever het geleden verlies en gederfde winst van Boekdekerstman.nl compenseren. Deze compensatie is direct opeisbaar.
14.2 Enige uitzondering op artikel 14.1 is in het jaar 2020 vanwege de uitbraak van het corona virus. Wanneer het evenement niet door kan gaan wegens aantoonbare Corona besmettingen, gemeentelijke maatregelen, overheidsmaatregelen, veiligheidsregio beperkingen of R.I.V.M. richtlijnen kunt u kosteloos annuleren. 

Artikel 15: Ontbinding en opschorting
Boekdekerstman.nl is gerechtigd om de Overeenkomst met Opdrachtgever, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel, naar eigen keuze, de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:
a. de Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige verplichting, welke voor haar uit de Overeenkomst voortvloeit; of
b. na het sluiten van de Overeenkomst informatie ter kennis van Boekdekerstman.nl is gekomen die Boekdekerstman.nl een goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen kan voldoen; of
c. de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard en/of tot aanvraag daarvan wordt overgegaan; of
d. Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt; of
e. de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of
f. de rechtspersoon van de Opdrachtgever wordt ontbonden of de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd.
In de genoemde gevallen zijn de vorderingen van Boekdekerstman.nl op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, één en ander onverminderd het recht van Boekdekerstman.nl volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16: Nietigheid e.d.
16.1 De nietigheid van enige bepaling van de Overeenkomst tussen partijen (en derhalve ook van de algemene voorwaarden) tast de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst niet aan. In geval van nietigheid van enige bepaling zullen partijen in verband met het onderwerp van de betreffende bepaling een nadere overeenkomst sluiten die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benadert. Het voorgaande geldt dienovereenkomstig in het geval dat enige bepaling van de Overeenkomst of de uitvoering daarvan in strijd zou zijn met enige regelgeving op het gebied van het mediarecht.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1 Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
17.2 Alle geschillen tussen partijen in verband met de Overeenkomst zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Boekdekerstman.nl is gevestigd.

HOOFDSTUK 2 BOEKINGEN EN EVENEMENTEN

Artikel 1: Prestaties van de Artiest
1.1 Opdrachtgever verklaart volledig op de hoogte te zijn van de prestaties en de aard van het optreden van de Artiest alsook te aanvaarden dat de inhoudelijke samenstelling van het optreden en de presentatie daarvan volledig door de Artiest wordt bepaald. De Artiest mag het geluidsvolume produceren dat hij nodig acht in het belang van het optreden. Als de geldende vergunningen artikelen bevatten over geluidsbegrenzing, dient Opdrachtgever dit tijdig, zo mogelijk bij de opdrachtverstrekking, schriftelijk aan Boekdekerstman.nl te melden. Zo nodig en/of mogelijk doet Opdrachtgever zijn uiterste best zorg te dragen voor een ontheffing van bedoelde geluidsbegrenzing. De afspraken hierover worden vastgelegd in de Rider onder het hoofdstuk voorzieningen ten behoeve van geluid.

Artikel 2: Aanvang, einde en aard van het evenement of optreden
2.1 De door Partijen overeengekomen tijden van aanvang en einde van het optreden van de Artiest en/of het evenement zijn bindend. Indien Opdrachtgever tijdens de voorbereiding of uitvoering van het optreden van de Artiest en/of het evenement Boekdekerstman.nl verzoekt de overeengekomen eindtijd naar een ander tijdstip te wijzigen, is Boekdekerstman.nl gerechtigd om naar eigen inzicht dit verzoek te weigeren of het verzoek als meerwerk te aanvaarden.
2.2 Indien Partijen een “besloten” optreden van de Artiest of een “besloten” evenement overeenkomen, zal het Opdrachtgever verboden zijn om toegangsbewijzen daarvoor te verkopen of anderszins toegang tegen betaling te verlenen en zal het Opdrachtgever tevens verboden zijn om enige vorm van publiciteit aan het optreden of evenement te geven, waar onder de koppeling aan een merk via spaaracties en dergelijke. In geval van een besloten optreden of evenement is uitsluitend Opdrachtgever verantwoordelijk voor de vervaardiging en verspreiding van de uitnodigingen aan een duidelijk omschreven doelgroep.

Artikel 3: Informatie
3.1 Opdrachtgever informeert Boekdekerstman.nl uiterlijk twee (2) weken voor het optreden van de Artiest en/of het evenement schriftelijk over alle informatie die benodigd is voor het optreden en/of het evenement, zoals routebeschrijving, naam en telefoonnummer van de contactpersoon ter plaatse. Boekdekerstman.nl zal zich er voor inspannen, dat de Riders, het podiumplan en de biografie van de Artiest zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Boekdekerstman.nl is niet aansprakelijk voor het niet (tijdig) ter beschikking stellen van bedoelde informatie of onjuistheid of onvolledigheid van bedoelde informatie.

Artikel 4: Gebruik naam Artiest en het boekdekerstman.nl
4.1 Het is Opdrachtgever verboden om, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, de (artiesten) naam, merken, logo’s en afbeeldingen van de Artiest, anders dan voor de aankondiging van het optreden van de Artiest en/of evenement, voor welk doel dan ook te gebruiken. Deze aankondigingen dienen overigens uiterlijk één (1) week na het optreden van de Artiest en/of evenement verwijderd te worden.
4.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Boekdekerstman.nl op enige wijze te verwijzen naar Boekdekerstman.nl of gebruik te maken van het logo, naam en/of huisstijl van Boekdekerstman.nl .

Artikel 5: Gebruik muziekwerken e.d.
5.1 Indien ter gelegenheid van het optreden van de Artiest of het evenement, al dan niet in het kader van de uitvoering door Boekdekerstman.nl van haar werkzaamheden ingevolge de Overeenkomst, muziekwerken, audiovisuele werken of andere auteursrechtelijk beschermde werken gemaakt, dan wel muziekopnamen of audiovisuele opnamen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, zal het te allen tijde de verantwoordelijkheid zijn van Opdrachtgever om daartoe de toestemming van de rechthebbenden te verkrijgen, c.q. met collectieve rechtenorganisaties zoals Buma/ Stemra en Sena te contracteren, c.q. de door hen verlangde vergoeding af te dragen.
5.2 Opdrachtgever vrijwaart Boekdekerstman.nl van alle aanspraken van derden ter zake en zal aan Boekdekerstman.nl vergoeden iedere schade, de kosten van juridische bijstand hierin mede begrepen, die verband houden met bedoelde aanspraken. Dit geldt tevens voor opnames gemaakt of verzorgd door de Artiest of personeel in dienst of uit naam van de Artiest.

Artikel 6: Het maken van opnamen en foto’s
6.1 Het is Opdrachtgever en/of derden niet toegestaan geluids- en/of beeldopnamen en/of foto’s te maken van het optreden van de Artiest of het evenement. Opdrachtgever zal door adequate maatregelen ervoor zorg dragen, dat ook het publiek en (andere) opdrachtnemers van Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden geen geluids- en/of beeldopnamen van het optreden van de Artiest of het evenement zal maken.

Artikel 7: Merchandising
7.1 Opdrachtgever stelt op verzoek van en in overleg met Boekdekerstman.nl of met de Artiest een adequate ruimte met tafel(s) en verlichting beschikbaar voor de verkoop van merchandisingproducten van de Artiest, waaronder begrepen cd’s, foto’s en kleding. De Artiest dan wel door de Artiest ingeschakelde derden is exclusief en zonder vergoeding of beperking gerechtigd tot bedoelde verkoop.

Artikel 8: Bijzondere verplichtingen Opdrachtgever
8.1 Opdrachtgever verklaart en garandeert voor eigen rekening en risico en zonder dat hieraan nadere kosten voor Boekdekerstman.nl verbonden zijn in verband met het optreden van de Artiest en het evenement, dat de Rider(s) door Opdrachtgever volledig wordt/worden nageleefd en dat:
a. ten behoeve van het optreden deugdelijke professionele geluids- en lichtapparatuur en geluids- en lichttechnici beschikbaar zijn;
b. met een zgn. unieke sleutel af te sluiten kleedaccommodaties voor de Artiest en medewerkers van de Artiest in de directe nabijheid van het podium beschikbaar zijn, vanaf 1 uur voor aanvang van het optreden tot 1 uur na afloop van het optreden;
c. de kleedaccommodaties zijn voorzien van licht, verwarming, tafel, stoelen, spiegel, stromend water, schone handdoeken, kledingrek en stopcontacten 220V;
d. in de kleedaccommodaties voldoende frisdranken, mineraalwater, thee en koffie voor gebruik beschikbaar zijn;
e. een deugdelijk podium en de noodzakelijke elektriciteitsvoorzieningen beschikbaar zijn;
f. geen beeld- of geluidsopnamen of foto’s zullen worden gemaakt van het optreden en het evenement en geen schrijvende, filmende of fotograferende pers aanwezig zal zijn bij het optreden en het evenement;
g. voldoende personeel van een in overleg met Boekdekerstman.nl door Opdrachtgever ingeschakelde professionele particuliere beveiligingsorganisatie aanwezig is, zowel voor, tijdens als na afloop van het evenement;
h. al het publiciteitsmateriaal met betrekking tot het optreden en het evenement vooraf ter goedkeuring aan Boekdekerstman.nl wordt voorgelegd;
i. in het geval van een openlucht optreden een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan de Artiest en andere personen;
j. de Artiest de afstand tussen kleedkamer en podium ongestoord en veilig kan afleggen;
k. indien blijkt dat de populariteit van de Artiest op de datum van het optreden aanzienlijk is gestegen ten opzichte van het tijdstip van het aangaan van de Overeenkomst, eventueel nadere aangepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen;
l. de Artiest het optreden verantwoord en onder veilige omstandigheden kan uitvoeren;
m. Opdrachtgever niet meer dan het overeengekomen en niet meer dan het door de bevoegde autoriteiten toegestane aantal bezoekers zal toelaten in/op de locatie van het evenement en dat Opdrachtgever zal zorg dragen voor voldoende bruikbare nooduitgangen, brandblusmiddelen, barriers en andere veiligheidsmaatregelen;
n. er in de directe nabijheid van het podium parkeergelegenheid is voor de Artiest en de medewerkers van de Artiest en Boekdekerstman.nl ;
o. geen producten die betrekking hebben op de Artiest ter gelegenheid van het optreden en het evenement worden verspreid of verkocht op of in de locatie van het optreden en evenement en de directe omgeving daarvan, behoudens na de voorafgaande schriftelijke toestemming van Boekdekerstman.nl ;
p. Opdrachtgever hooguit 5 introducés van de Artiest en hooguit 5 introducés van Boekdekerstman.nl gratis toegang zal verschaffen tot het optreden van de Artiest en het evenement, dit te regelen via de Riders of in onderling overleg;
q. Opdrachtgever in verband met het optreden, het evenement en het voorgaande de redelijke aanwijzingen van Boekdekerstman.nl opvolgt.
8.2 Opdrachtgever zal zorg dragen voor alle voor het organiseren van het optreden van de Artiest en het evenement vereiste vergunningen en garandeert dat de inrichting van de locatie voldoet aan alle hierop betrekking hebbende wettelijke verplichtingen en overige daarmee gelijk te stellen voorschriften. Opdrachtgever zal ervoor zorg dragen, dat door het optreden van de Artiest en het evenement en de organisatie daarvan niet in strijd wordt gehandeld met wettelijke bepalingen, verordeningen of andere overheidsvoorschriften, zoals maar niet beperkt tot het aanplakken van publiciteitsposters. Opdrachtgever vrijwaart Boekdekerstman.nl van alle aanspraken ter zake, zoals, maar niet beperkt tot boetes dwangsommen e.d. en Opdrachtgever zal aan Boekdekerstman.nl vergoeden iedere schade, de kosten van juridische bijstand hierin mede begrepen, die verband houdt met bedoelde aanspraken.
8.3 Teneinde ieder misverstand te vermijden, verklaart en garandeert Opdrachtgever dat (i) het optreden van de Artiest en het evenement geheel en al voor haar eigen risico wordt georganiseerd en plaatsvindt, (ii) dat ieder eventueel verlies als gevolg van de exploitatie van het optreden van de Artiest en het evenement geheel en al voor eigen risico van Opdrachtgever zal zijn en (iii) dat alle kosten gemoeid met het optreden van de Artiest en het evenement uitsluitend voor rekening van Opdrachtgever zijn.
8.4 Iedere vergoeding zoals bepaald in de Overeenkomst is gebaseerd op de in de Overeenkomst bepaalde zaalcapaciteit, toegangsprijzen en de begroting van de kosten die gemoeid zijn met het optreden c.q. het evenement. Opdrachtgever zal op eerste verzoek aan Boekdekerstman.nl alle onderliggende bescheiden, zoals kwitanties, facturen, overeenkomsten e.d. in verband met de door Opdrachtgever gemaakte kosten, het aantal toegangsbewijzen en de gehanteerde toegangsprijzen, aan Boekdekerstman.nl overleggen. Indien de zaalcapaciteit en/of toegangsprijzen zoals vermeld in de Overeenkomst, zijn overschreden, of minder kosten dan in de kostenbegroting zijn gemaakt, dan zal Opdrachtgever een evenredig hogere vergoeding aan Boekdekerstman.nl verschuldigd zijn. Onder geen enkele omstandigheid zullen de vergoedingen worden verlaagd.
8.5 Indien Opdrachtgever enige verplichting of garantie zoals hiervoor in dit artikel 8 bepaald, niet of niet naar behoren nakomt of schendt, dan hebben Boekdekerstman.nl en de Artiest het recht, onverminderd ieder ander aan hen toekomend recht, om het optreden op te schorten of, indien het optreden reeds is aangevangen, het optreden te staken, totdat Opdrachtgever haar verplichtingen wel naar behoren nakomt. Indien Opdrachtgever blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen en de Artiest op die grond het optreden langer dan één uur na het overeengekomen aanvangstijdstip of het tijdstip waarop het optreden is gestaakt, niet (opnieuw) aanvangt, dan is de Artiest gerechtigd om het optreden geen (verdere) doorgang te laten vinden, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om al zijn verplichtingen, waaronder zijn verplichting tot betaling van de overeengekomen vergoeding, onverkort na te komen en onverminderd het recht van de Artiest en Boekdekerstman.nl op schadevergoeding.

Artikel 9: Catering
9.1 Indien Boekdekerstman.nl in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verantwoordelijk is voor catering (i.c. het verstrekken van spijzen en/of dranken), zal het door Opdrachtgever aan Boekdekerstman.nl vooraf opgegeven aantal personen, waarop zulks betrekking heeft, bindend zijn. Indien blijkt dat het door Boekdekerstman.nl of het door Boekdekerstman.nl ingeschakelde cateringbedrijf voor meer personen dan door Opdrachtgever opgegeven moet leveren, is Boekdekerstman.nl gerechtigd om of de levering aan meer personen dan overeengekomen te weigeren, of de levering aan personen als meerwerk te aanvaarden. Het door Boekdekerstman.nl of door het door Boekdekerstman.nl ingeschakelde cateringbedrijf getelde aantal aanwezige personen, verminderd met het vooraf gemelde aantal personen, is bindend als basis voor de berekening van het meerwerk.

Artikel 10: Locatie
10.1 Indien de Overeenkomst door Boekdekerstman.nl moet worden uitgevoerd in of op een locatie, die niet door Boekdekerstman.nl of een door Boekdekerstman.nl gecontracteerde derde ter beschikking wordt gesteld dan wel niet voldoet aan de vereiste en tussen Partijen afgesproken voorwaarden, is Boekdekerstman.nl op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende locatie niet daadwerkelijk ter beschikking is, onverminderd het recht van Boekdekerstman.nl om nakoming van de Overeenkomst te vorderen.
10.2 Opdrachtgever garandeert dat hij optreedt als organisator van het optreden van de Artiest en/of het evenement en als zodanig optreedt jegens de verhuurder/eigenaar van de plaats van het optreden van de Artiest en/of het evenement en dientengevolge volledig aansprakelijk zal zijn.

Artikel 11: Verzekeringen
11.1 Opdrachtgever is verplicht om ten gunste van de Artiest en de muzikale, technische en organisatorische begeleiders van de Artiest een voldoende dekkende verzekering af te sluiten tegen de wettelijke aansprakelijkheid van Opdrachtgever. Is Opdrachtgever een vereniging of stichting dan is deze verplicht ten behoeve van haar bestuursleden en degenen die namens of in opdracht van het bestuur handelen, een voldoende dekkende bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De verzekeringspolissen en voorwaarden en, desgevraagd, een Engelse vertaling daarvan dienen door Opdrachtgever uiterlijk twee (2) weken voor het optreden van de Artiest of het evenement aan Boekdekerstman.nl , dan wel aan (de vertegenwoordigers van) de Artiest ter goedkeuring te worden voorgelegd.

Artikel 12: Sponsoring
12.1 Het optreden van de Artiest en het evenement, alsmede de publiciteit daaromtrent, zullen niet gesponsord worden door of verbonden worden aan een product of bedrijf zonder schriftelijke toestemming van Boekdekerstman.nl . De Artiest is niet verplicht tot welk promotioneel optreden of interview dan ook, zonder dat daartoe schriftelijke voorafgaande toestemming van Boekdekerstman.nl is verkregen.

Artikel 13: Programmering
13.1 Opdrachtgever zal slechts in overleg met en na verkregen toestemming van Boekdekerstman.nl een andere artiest boeken als voorprogramma/supportact bij de Artiest of als onderdeel van het evenement.

Artikel 14: Overmacht
14.1 Onder overmacht als bedoeld in artikel 13 van Hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden wordt ook verstaan: storingen in de geregelde aanvoer van door Leveranciers of derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen en/of arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval van de Artiest op de dag van het optreden en/of het evenement; overlijden van een nader aan te duiden familielid van de Artiest; het tijdelijk of definitief uiteenvallen van (de groep van) de Artiest; de omstandigheden waardoor de Artiest niet tijdig de plaats van het optreden kan bereiken (bijvoorbeeld in geval van extreme weersomstandigheden) en/of waardoor het optreden niet op verantwoorde wijze doorgang kan vinden, onverminderd het bepaalde in artikel 15 van dit bijzonder deel van de algemene voorwaarden.

Artikel 15: Annulering en indeplaatsstelling
15.1 Boekdekerstman.nl heeft het recht om hetzij het optreden en/of het evenement te annuleren, hetzij in overleg met Opdrachtgever het optreden en/of evenement naar een andere datum te verplaatsen, indien, op de dag van het optreden en/of het evenement, de Artiest radio-, televisie-, film- of geluidsopnamen heeft of indien de Artiest als gevolg van contractuele verplichtingen voor een buitenlandse tournee in het buitenland verblijft, zonder dat Boekdekerstman.nl en/of de Artiest jegens de Opdrachtgever in dat geval schadeplichtig zal zijn.
15.2 In het geval zich een situatie voordoet zoals hiervoor in artikel 14 en 15.1 van dit bijzonder deel van deze algemene voorwaarden is omschreven, dan wel de desbetreffende Artiest door ziekte en/of overmacht niet in staat is om op te treden, heeft Boekdekerstman.nl het recht, maar niet de plicht, om het desbetreffende optreden in overleg met de Opdrachtgever door een andere gelijkwaardige artiest te (doen) vervangen, waarbij de eventuele in redelijkheid te maken extra kosten voor rekening komen van Opdrachtgever, zonder dat dit Opdrachtgever het recht geeft de Overeenkomst met Boekdekerstman.nl (gedeeltelijk) te ontbinden of anderszins te beëindigen.
15.3 In het geval de Opdrachtgever de met Boekdekerstman.nl gesloten overeenkomst annuleert, kan Boekdekerstman.nl een beroep doen op de volgende annuleringsvoorwaarden voor tegemoetkoming in  de gemaakte kosten en vanwege derving van de inkomsten:
Bij annulering tot 12 weken voor de evenement datum is Boekdekerstman gerechtigd om 20% van het totale evenementbedrag in rekening te brengen.
Bij annulering tot 8 weken voor de evenement datum is Boekdekerstman gerechtigd om 40% van het totale evenementbedrag in rekening te brengen.
Bij annulering tot 6 weken voor de evenement datum is Boekdekerstman gerechtigd om  60% van het totale evenementbedrag in rekening te brengen.
Bij annulering tot 1 maand voor de evenement datum is Boekdekerstman gerechtigd om 80% van het totale evenementbedrag in rekening te brengen.
Bij annulering tot 2 weken voor de evenement datum is Boekdekerstman gerechtigd om 100% van het totale evenementbedrag in rekening te brengen.
De Opdrachtgever aanvaardt haar aansprakelijkheid en vrijwaart Boekdekerstman.nl volledig voor iedere aanspraak van enige derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.

Artikel 16: Aansprakelijkheid
16.1 In aanvulling op artikel 6 van Hoofdstuk 1 van de Voorwaarden is Opdrachtgever aansprakelijk voor iedere schade door welke oorzaak ook ter gelegenheid van of in verband met het optreden van de Artiest en het evenement toegebracht door bezoekers van het optreden en het evenement of medewerkers of andere opdrachtnemers van Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden aan (i) Opdrachtgever, (andere) bezoekers of opdrachtnemers van Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden of hun zaken of aan (ii) Boekdekerstman.nl , de Artiest, hun medewerkers of opdrachtnemers of hun zaken of aan (iii) de locatie (en toebehoren) van het optreden of het evenement en alle (overige) goederen die zich in verband met het optreden en het evenement op de locatie bevinden. Opdrachtgever vrijwaart Boekdekerstman.nl van alle aanspraken van derden ter zake en Opdrachtgever is verplicht om ter zake van bedoelde schade een deugdelijke verzekering af te sluiten en alle hiermee gemoeide kosten te vergoeden.

HOOFDSTUK 3

BIJLAGE ELEKTRONISCH DATAVERKEER
Deze bijlage maakt integraal onderdeel uit van de toepasselijke Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van boekdekerstman.nl. Naast de in de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden gebruikte definities, wordt in deze bijlage onder “Elektronisch dataverkeer” verstaan: het verzenden of ontvangen van informatie en verklaringen via alle elektronische communicatiemiddelen zoals bijvoorbeeld e-mail, FTP (File Transfer Protocol) of interactieve internetpagina’s;

Artikel 1: Totstandkoming overeenkomst
1.1 Deze Bijlage is van toepassing op de website(s) van Boekdekerstman.nl en op alle diensten die via de site(s) worden aangeboden en op alle communicatie met Boekdekerstman.nl . Partijen komen overeen dat via elektronisch dataverkeer tot stand gekomen overeenkomsten tussen partijen bindend zijn en dat via elektronisch dataverkeer verzonden informatie in een eventuele gerechtelijke procedure dwingende bewijskracht heeft ter zake van de tussen partijen bestaande afspraken, tot op tegenbewijs door de partij, die zich erop beroept dat het bewijs niet betrouwbaar is.
1.2 In geval van een conflict aangaande de inhoud, vorm of verzend/ ontvangsttijdstip van een door partijen verzonden elektronische berichten, of van de door hen via de website ingegeven of achtergelaten informatie en de inhoud, vorm of verzend/ontvangsttijdstip van het door Boekdekerstman.nl ontvangen bericht of van via de site ontvangen informatie, zal relevante informatie zoals vastgelegd in de administratie en/of de elektronisch databases van Boekdekerstman.nl als dwingend bewijs gelden in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs van de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

Artikel 2: E-mail berichten
2.1 Een overeenkomst per e-mailbericht kan in het kader van de algemene leveringsvoorwaarden gelijk worden gesteld met een schriftelijke overeenkomst.
2.2 Bij een geschil over het wel of niet ontvangen of verzonden zijn van e-mailberichten zullen de logfile gegevens van Boekdekerstman.nl dwingend bewijs opleveren.
2.3 E-mailberichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt.

Artikel 3: Materialen en digitale informatie
Alle materialen en digitale informatie die betrekking hebben op de overeenkomst en die in het kader daarvan aan Boekdekerstman.nl ter beschikking worden gesteld, zullen op eerste verzoek van Opdrachtgever aan deze worden overgedragen, doch slechts nadat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen worden overgedragen, doch slechts nadat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Boekdekerstman.nl heeft voldaan. De kosten voor de daartoe benodigde gegevensdragers komen voor rekening van Opdrachtgever. Alle materialen en digitale informatie die door Boekdekerstman.nl ter beschikking worden gesteld aan de Opdrachtgever zullen op eerste verzoek van en aan Boekdekerstman.nl worden overgedragen.

Artikel 4: Gegevens en bestanden
4.1 Boekdekerstman.nl behandelt de gegevens van Opdrachtgever strikt vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij Boekdekerstman.nl daartoe wettelijk verplicht is, of als dit voor levering van de diensten noodzakelijk is.
4.2 Als de Opdrachtgever gegevens aan Boekdekerstman.nl verstrekt, dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd. Indien Opdrachtgever een bestelling doet via de website van Boekdekerstman.nl registreert Boekdekerstman.nl die bestellingen op naam. De gegevens van de Opdrachtgever worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dat noodzakelijk is om de bestelling van Opdrachtgever uit te voeren.

Artikel 5: Intellectueel eigendom
5.1 Als de Opdrachtgever Boekdekerstman.nl een bericht stuurt, bijvoorbeeld om dat via de website van Boekdekerstman.nl te publiceren, geeft de Opdrachtgever Boekdekerstman.nl daarmee het recht dat bericht (inclusief de door de Opdrachtgever opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is.
5.2 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Boekdekerstman.nl , waaronder de programmatuur, teksten, beeld en geluid berusten bij Boekdekerstman.nl en/of bij diegene van wie Boekdekerstman.nl een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder de toestemming van Boekdekerstman.nl op de website van Boekdekerstman.nl vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Artikel 6: Veiligheid
6.1 Gegevens die Opdrachtgever opgeeft bij Boekdekerstman.nl ter zake bankrekeningnummers c.q. creditcards worden via een beveiligd protocol verstuurd.
6.2 Boekdekerstman.nl laat dagelijks een virus check uitvoeren, om zoveel mogelijk te waarborgen dat de website van Boekdekerstman.nl virusvrij is en blijft. Boekdekerstman.nl kan echter de virusvrijheid van de website niet garanderen.
Artikel 7: Informatie via de website van Boekdekerstman.nl
7.1 Informatie die Opdrachtgever op de website van de Boekdekerstman.nl aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Boekdekerstman.nl kan echter niet garanderen dat de informatie op de site te allen tijde volledig en juist is. De Opdrachtgever is als gebruiker zelf verantwoordelijk voor zijn beslissingen en daarmee samenhangende acties op basis van de informatie.
7.2 Informatie op de website van Boekdekerstman.nl kan van tijd tot tijd worden aangepast.
7.3 De website van Boekdekerstman.nl bevat mogelijk links naar websites van derden. Boekdekerstman.nl selecteert de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Boekdekerstman.nl kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden. Zie ook de op de website geplaatste disclaimer.

AANVULLENDE VOORWAARDEN:

Aanvullende voorwaarden voor “Op de foto met de Kerstman”.
Voor de opstelling van het decor hebben wij een ruimte nodig van 4,5 (breedte) bij 3,5 meter
(diepte). Graag een elektra aansluiting binnen 20 meter vanaf het decor (verbruik maximaal 500
watt).
Voor vervoer maken wij gebruik van een bus. Indien de locatie niet bereikbaar is met een auto, tot
een afstand van 30 meter vanaf de opstel locatie, kunt u dit a.u.b. vooraf aangeven.
Bij de boeking zal worden besproken of het decor en de Kerstman op een binnen- of buitenlocatie
staan. Deze afspraak kan niet zonder overleg worden gewijzigd door de opdrachtgever. Dit in
verband met geplande materialen en kleding van de Kerstman.
De geportretteerde kunnen hun foto de volgende dag downloaden vanaf een speciaal bij dit
evenement horende website www.opdefotometdekerstman.nl . De mensen krijgen een kaartje mee
om het webadres te onthouden.
Het is mogelijk om uw logo of korte tekst van uw bedrijf, winkelcentrum of vereniging in de foto op
te nemen. Dit is digitaal mogelijk als watermerk op de foto door uw logo of tekst digitaal aan te
leveren o.v.v. datum uitvoering en, indien u deze al heeft, het bevestigingsnummer. Dit kunt u
aanleveren via het email adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Graag aanleveren voor 7 dagen voor
uitvoeringsdatum.
Ook is het mogelijk om uw tekst of logo in ons decor te hangen. Hiervoor hebben wij
bevestigingsmaterialen bij ons.
Bij gebruik van het decor “Santa’s Home” kunnen wij, indien de opstelling op en buitenlocatie is, niet
garanderen dat wij bij slechte weersomstandigheden zoals zware wind, regen of sneeuw het gehele
decor kunnen opstellen met alle toebehoren.
De sneeuwmachine kunnen wij allen inzetten op locaties waarbij de sneeuw, die bestaat uit een
zeepbasis, geen schade aan de vloer oplevert of een te gladde vloer veroorzaakt waardoor er val
mogelijkheden van de bezoekers kunnen ontstaan.


Aanvullende voorwaarden wat betreft de Kerstman:
Ondanks dat wij met hoogwaardige kwaliteitsproducten werken is het niet mogelijk om de Kerstman
met regen of sneeuw buiten te laten lopen. Vooral zijn baard en pruik kan niet tegen deze nattigheid.
Enige vocht is met haarlak tegen te gaan. Voor slechtweer hebben we wel een pak en baardstel maar
deze heeft helaas een mindere uitstraling. Onder een tent of overkapping is geen probleem.
Het optreden van de Kerstman kan ook niet plaatsvinden in de nabijheid van open vuur of vuurkorf.
Daar vonken een gevaar op kunnen leveren en het kostuum van de Kerstman helaas naar rook zal gaan stinken.

Voorwaarden Optie plaatsing:
Het is mogelijk om een optie te nemen op een Event van Boekdekerstman.nl. Daarbij gelden wel de volgende regels.

 1. Opties geplaatst tot 1 oktober zijn maximaal 50 dagen geldig. Daarna vervallen deze automatisch. Opties geplaatst voor 1 oktober met een looptijd in de maand november verlopen op 7 november. Wanneer een andere klant op dezelfde datum/tijdstip een opdracht wilt plaatsen heeft u 4 dagen de tijd om uw optie uit te voeren. Na 4 dagen vervalt uw eerste recht en mag de andere partij een boeking in orde maken.
  Indien u niet bereikbaar bent binnen 4 dagen, of wij geen reactie hebben ontvangen, zijn wij helaas genoodzaakt uw optie te laten vervallen.
 2. Opties geplaatst tot 1 november zijn maximaal 7 dagen geldig. Wanneer een andere klant op dezelfde datum/tijdstip een opdracht wilt plaatsen heeft u 2 dagen de tijd om uw optie uit te voeren. Na 2 dagen vervalt uw eerste recht en mag de andere partij een boeking in orde maken.
  Indien u niet bereikbaar bent binnen 2 dagen, of wij geen reactie hebben ontvangen, zijn wij helaas genoodzaakt uw optie te laten vervallen.
 3. Opties geplaatst na 1 november zijn maximaal 7 dagen geldig. Wanneer een andere klant op dezelfde datum/tijdstip een opdracht wilt plaatsen heeft u 48 uur de tijd om uw optie uit te voeren. Na 48 uur vervalt uw eerste recht en mag de andere partij een boeking in orde maken.
  Indien u niet bereikbaar bent binnen 48 uur, of wij geen reactie hebben ontvangen, zijn wij helaas genoodzaakt uw optie te laten vervallen.
 4. Opties geplaatst na 1 december zijn maximaal 3 dagen geldig. Wanneer een andere klant op dezelfde datum/tijdstip een opdracht wilt plaatsen heeft u 24 uur de tijd om uw optie uit te voeren. Na 24 uur vervalt uw eerste recht en mag de andere partij een boeking in orde maken.
  Indien u niet bereikbaar bent binnen 24 uur, of wij geen reactie hebben ontvangen, zijn wij helaas genoodzaakt uw optie te laten vervallen.

 

Laatst herzien september 2020